Statuten

Het doel van de VZW BATL kan als volgt samengevat worden:

  • BATL stelt zich tot doel het verenigen van advocaten gespecialiseerd in het fiscaal recht met het oog op het bevorderen van de kwaliteitsvolle beroepsuitoefening van het fiscaal recht in de meest ruime zin begrepen, inclusief aanverwante rechtsdomeinen zoals het fiscaal invorderingsrecht en het fiscaal strafrecht;
  • BATL wenst te voorzien in een permanent platform voor overleg, studie en informatie-uitwisseling over alle materies die het fiscaal recht en de uitoefening van het beroep van fiscaal advocaat aanbelangen;
  • BATL beoogt het behartigen van de algemene beroepsbelangen van de fiscale advocaten en hun cliëntenrelaties;
  • BATL zal activiteiten organiseren die bijdragen tot de ontwikkeling van het fiscaal recht en die bijdragen tot het bevorderen en instandhouden van de professionele relaties met de andere actoren die actief zijn in het fiscaal recht, ondermeer en in het bijzonder de fiscale overheden in de meest ruime zin begrepen;
  • BATL zoekt toenadering tot en onderhoudt relaties met buitenlandse organisaties van advocaten gespecialiseerd in het fiscaal recht.

Wilt u meer informatie over de statuten van BATL ? Raadpleeg onze online documentatie hieronder of klik op de onderstaande knop om het in PDF-formaat te downloaden.

STICHTENDE LEDEN

Ballegeer Ferenc
de Brauwere Valérie-Anne
Gnedasj Svjatoslav
Goyvaerts Gerd D.
Heyvaert Werner
Lamote Stijn
Lannoy Nathalie
Lettens Stefaan
Malherbe Jacques
Moens Dieter
Peeters Bernard
Sandra Anouck
Sandra Jan
Scarnà Sabrina
Soetaert Filip
Souvereyns Jan
Van houte Céline
Vancolen Steven
Vandendijk Marc
Vanhaelst Sophie
Verhaeghe Dries
Verhaeghe Paul

OPRICHTINGSAKTE

Titel 1 – De vereniging

 

Artikel 1 – Rechtsvorm

De vereniging wordt opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk (hierna “VZW” genaamd) op grond van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019 (hierna ’WVV’).

 

Artikel 2 – Naam

De vzw draagt de naam : Belgian Association of Tax Lawyers, afgekort BATL.

 

Artikel 3 – Zetel

De zetel van de VZW is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Artikel 4 – Duur

De vzw is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan te allen tijde ontbonden worden.

Haar werkingsjaar stemt overeen met het burgerlijke jaar.

 

Artikel 5 – Identificatie van de VZW

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de VZW, moet de VZW de volgende gegevens vermelden: 1°) naam van de VZW, 2°) rechtsvorm, voluit of afgekort, 3°) volledig adres van de zetel, 4°) ondernemingsnummer, 5°) vermelding van het “ondernemingsnummer” en bevoegde rechtbank volgens de zetel, 6°) in voorkomend geval: het e- mailadres en de website van de VZW en 7°) in voorkomend geval, het feit dat de VZW in vereffening is.

 

Titel 2 – Belangeloos doel en voorwerp

 

Artikel 6 – Belangeloos doel

De vereniging stelt zich tot doel het verenigen van advocaten gespecialiseerd in het fiscaal recht met het oog op het bevorderen van de kwaliteitsvolle beroepsuitoefening van het fiscaal recht in de meest ruime zin begrepen, inclusief aanverwante rechtsdomeinen zoals het fiscaal invorderingsrecht en het fiscaal strafrecht.

 

Artikel 7 – Voorwerp

Dit belangenloos doel houdt ondermeer in:

– te voorzien in een permanent platform voor overleg, studie en informatie-uitwisseling over alle materies die het fiscaal recht en de uitoefening van het beroep van fiscaal advocaat aanbelangen;

– het behartigen van de algemene beroepsbelangen van de fiscale advocaten en hun cliëntenrelaties;

– activiteiten te organiseren die bijdragen tot de ontwikkeling van het fiscaal recht en die bijdragen tot het bevorderen en instandhouden van de professionele relaties met de andere actoren die actief zijn in het fiscaal recht, ondermeer en in het bijzonder de fiscale overheden in de meest ruime zin begrepen;

– toenadering te zoeken en relaties te onderhouden met buitenlandse organisaties van advocaten gespecialiseerd in het fiscaal recht.

Daarnaast zal de vereniging alle handelingen kunnen stellen die bijdragen tot haar algemene doelstelling.

 

Titel 3 – Lidmaatschap

 

Artikel 8 – Leden

§1. Er zijn minstens acht leden, natuurlijke personen met uitsluiting van rechtspersonen.

§2. De eerste leden zijn de ondergetekende stichters.

 

Artikel 9 – Toetreding als lid

§1. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.

§2. De raad van bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. De leden dienen de raad van bestuur op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in naam en adres en beroepsuitoefening.

§3. Het lidmaatschap van de vereniging staat uitsluitend open voor hen, die ten genoegen van de raad van bestuur aannemelijk maken dat zij ten tijde van het in lid 5 bedoelde verzoek voor wat betreft kennis en ervaring aantoonbare deskundigheid bezitten op het gebied van het fiscaal recht zoals omschreven in artikel 6.

§4. De leden moeten daarenboven gedurende ten minste drie jaar advocaat zijn. In bijzondere omstandigheden kan de raad van bestuur evenwel van deze voorwaarde afwijken.

§5. Teneinde het lidmaatschap te verwerven, dient men daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de raad van bestuur. Met het oog op de behandeling van het verzoek kan de raad van bestuur bijkomende informatie opvragen bij de kandidaat.

De raad van bestuur stelt een inschrijvingsformulier ter beschikking dat alle voorwaarden van de statuten herneemt inzake lidmaatschap.

§6. Advocatenkantoren kunnen geen lid worden.

§7. Het besluit van de raad van bestuur wordt schriftelijk aan de kandidaten meegedeeld. In het geval van een afwijzende beslissing, worden aan de betrokkene de redenen meegedeeld.

Een beslissing tot weigering wordt, met vermelding van de redenen, meegedeeld aan de kandidaat. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.

§8. Leden hebben alle rechten en verplichtingen die in het WVV en deze statuten worden beschreven.

§9. De ledenlijst is enkel beschikbaar voor de raad van bestuur. Op de website van de vereniging wordt op de ledenpagina een lijst gepubliceerd voor inzage van de leden met vermelding van de naam, voornaam, het kantoor en de Orde (Cass, OVB, OBFG) waarvan de advocaat lid is. 

De leden die deze lijst consulteren mogen deze niet publiceren of op enige andere wijze aanwenden voor commerciële of andere doeleinden.  Zij stellen zich in voorkomend geval bloot aan wettelijke sancties inzake gegevensbescherming, onverminderd de verdere acties waartoe de raad van bestuur in toepassing van artikel 10 kan beslissen.

 

Artikel 10 – Schorsing, uitsluiting en uittreding

§1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. in onderling overleg met de Voorzitter die daarvan verslag brengt op de eerstvolgende raad van bestuur, in welk geval het lidmaatschap eindigt op de overeengekomen datum;

 

b. een eenzijdige schriftelijke opzegging door het lid aan het kantooradres van de vereniging, in welk geval het lidmaatschap eindigt op de datum van ontvangst van de brief;

b. overlijden van het lid;

c. het niet langer voldoen aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap;

d. het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage bedoeld in artikel 12, na daartoe te zijn aangemaand.

§2. Onverminderd de hiervoor genoemde beëindigingsgronden kan de raad van bestuur een lid schorsen of uitsluiten wegens handelen of nalaten in strijd met de statuten, interne reglementen of besluiten, dan wel wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Dergelijke onredelijke gedraging ontstaat ondermeer wanneer de houding, het gedrag, uitspraken of geschriften, in het publiek of in privé, onverenigbaar zijn met het doel of een aanslag betekenen op de goede naam van de vereniging.

§3. Verliezen automatisch het lidmaatschap van de VZW, zij die ten gevolge van een strafrechtelijke veroordeling hun burgerlijke en politieke rechten verloren hebben of die niet langer de hoedanigheid van advocaat of ere-advocaat hebben.

 

Artikel 11 – Rechten en plichten

Geen enkel lid kan enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de VZW op grond van de enkele hoedanigheid van lid. Deze uitsluiting van rechten op de activa geldt ten allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging van het lidmaatschap om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de VZW enz.

 

Artikel 12 – Bijdragen

§1. De leden zijn tot een jaarlijkse bijdrage verplicht, welke door de raad van bestuur jaarlijks zal worden vastgesteld.

§2. De aansprakelijkheid van de leden is in ieder geval beperkt tot het bedrag van deze bijdrage. In geen geval kunnen de leden de teruggave vorderen van (een deel van) deze bijdrage.

 

Titel 4 – Bestuur en vertegenwoordiging

 

Afdeling 4.1. – Sturing en Beheer – Algemene vergadering

 

Artikel 13 – Samenstelling

§1. Het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering gebeurt op initiatief van de raad van bestuur of – bij stilzitten van de raad van bestuur – op initiatief van ten minste 10 leden. Indien de vereniging minder dan 10 leden telt moet de algemene vergadering samenkomen indien alle leden die niet tevens bestuurder zijn, erom vragen.

De leden moeten worden opgeroepen ten minste dertig (30) dagen voor de datum van de vergadering. Deze oproeping kan gebeuren per e-mail.

§2. De Algemene Vergadering bestaat uit de leden en hun vooraf bepaalde plaatsvervangende leden zoals voorzien in artikel 16. De wijze van stemmen wordt geregeld in het intern reglement.

De voorzitter van de raad van bestuur is tevens de voorzitter van de algemene vergadering.

 

Artikel 14 – Bevoegdheid

De algemene vergadering is bevoegd voor alle gevallen waarin deze statuten voorzien en voor de bij wet opgelegde taken. In deze statuten wordt rekening gehouden met  de huidige stand van de wetgeving en bepaald dat deze bevoegdheden onderhevig zijn aan wetswijzigingen, dit met effect op datum van de inwerkingtreding van die wetswijziging. Wat evenwel de bepalingen inzake  de aanvaarding, schorsing of uitsluiting van leden betreft, wordt uitdrukkelijk bepaald dat deze  bevoegdheid uitsluitend tot de bevoegdheden van de Raad van Bestuur behoort.

De algemene vergadering heeft de hiernavolgende niet-limitatief opgesomde bevoegdheden:

• beslissing tot het aannemen van rechtspersoonlijkheid zoals bedoeld in artikel 1;

• benoeming en ontslag van de bestuurders zoals bedoeld in artikel 18;

* het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;

* de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;

• vaststelling van de jaarlijkse bijdrage zoals bedoeld in artikel 12;

• vragen van rekenschap en verantwoording alsook het verlenen van kwijting aan de bestuurders in artikel 28;

* aangaande het door hen gevoerde en geplande beleid zoals bedoeld in artikel 16;

• wijziging van de statuten zoals bedoeld in artikel 16;

• beslissing tot ontbinding zoals bedoeld in artikel 28;

• goedkeuring van het huishoudelijk reglement zoals bedoeld in artikel 20.

 * het goedkeuren van de begrotingen en de jaarrekeningen gestoeld op het jaarlijks actieplan;

*  het ontbinden van de VZW;

*  het aanvaarden of het doen van een inbreng om niet van een algemeenheid;

*  het bepalen van de bestemming van de goederen van de ontbonden vereniging;

*  de omzetting in een IVZW, een  coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende  coöperatieve vennootschap sociale onderneming.

 

Artikel 15 – Vergaderingen

§1. De jaarlijkse bijeenkomsten van de gewone algemene vergadering worden gehouden binnen de zes maanden na de sluiting van het boekjaar.

§2. De vergaderingen worden door de voorzitter van het bestuursorgaan bijeengeroepen. De oproeping wordt minstens 15 dagen voor de datum van de algemene vergadering naar alle leden, bestuurders en commissarissen verstuurd per mail of op vraag per gewone postbrief.

Aan de oproeping wordt een ontwerp van agenda toegevoegd zoals bepaald door het bestuursorgaan en worden de stukken bijgevoegd. Behoudens de agenda zoals bepaald door het collegiale bestuursorgaan, zal ook elk punt, dat minstens 7 dagen vóór de vergadering aangebracht werd, op de agenda worden geplaatst.

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de algemene vergadering digitaal worden gehouden.  Dit wordt in de oproeping per mail aangegeven met opgave van de datum en uur van de digitale vergadering waarvoor zij zich kunnen inschrijven, de agenda van de digitale vergadering en de wijze van stemming, evenals de termijnen waarbinnen leden vragen kunnen stellen vanaf de mededeling van het ontwerp van agenda met bijlagen. De Raad van Bestuur kan daarop antwoorden.

§3. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of zijn plaatsvervanger of, bij hun ontstentenis, de onder-voorzitter of bij gebreke daaraan door het naar anciënniteit oudste aanwezige bestuurslid. Is geen bestuurslid aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.

De voorzitter der vergadering ziet toe op de notulering.

§4. Bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer het bestuursorgaan dit nodig acht en in elk geval wanneer één vijfde van de leden daarom vraagt. In voorkomend geval en in het geval dat één vijfde van de leden daarom verzoeken, roept de voorzitter de algemene vergadering bijeen.

Wanneer de agenda betrekking heeft op een statutenwijziging, betreft het een buitengewone algemene vergadering conform artikel 9:21 WVV. De oproeping wordt minstens 15 dagen voor de datum van de algemene vergadering naar alle leden verstuurd per mail of op vraag per gewone postbrief.

 

Artikel 16 – Quorum en stemming

§1. Ieder lid van de vereniging heeft één stem.

§2. Een lid kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd medelid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Elk lid kan maximum twee volmachten dragen.

§3. De besluiten worden zo veel als mogelijk genomen bij consensus, dan wel bij mondelinge stemming. Indien één tiende van de aanwezige leden daarom verzoeken dient over de te behandelen aangelegenheid schriftelijk gestemd te worden. De stemming gebeurt in ieder geval schriftelijk indien het personen betreft en voor zover één of meerdere leden daarom verzoeken.

In geval van een digitale ledenvergadering wordt aan de leden gevraagd om hun stem publiek uit te brengen via het gebruikte platform.  Op vraag van één tiende van de leden of op voorstel van de Raad van Bestuur kan een anonieme stemprocedure worden gevolgd. Dit kan door een mail te richten aan de secretaris en de co-secretaris waarbij de leden hun stem te kennen geven. De secretaris en de co-secretaris noteren het aantal uitgebrachte stemmen zonder de identiteit van de stemmers bekend te maken en delen het aantal uitgebrachte stemmen en het resultaat ervan mee na afloop van de periode voorzien om te stemmen.  Eens de stem is uitgebracht door het verzenden van de mail kan deze nadien niet meer worden gewijzigd, noch als ongeldig worden aanzien.

§4. Voor zover de aangelegenheid aanleiding heeft gegeven tot een stemming, wordt het voorstel slechts aangenomen mits volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Om geldig te kunnen beraadslagen moet minstens een meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde leden, behalve wanneer het WVV of de statuten anders voorzien. Ongeldige stemmen en onthoudingen worden niet meegerekend.

§5. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. In de oproeping moet de voorgestelde wijziging woordelijk worden opgenomen.

Een besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging kan slechts geldig worden genomen met een meerderheid van twee derden van de schriftelijk en geldig uitgebrachte stemmen in een ledenvergadering waarin tenminste één derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Is dat quorum niet aanwezig, dan wordt binnen dertig (30) dagen na de vergadering een nieuwe ledenvergadering belegd, waarin het besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van ten minste drie vierden van de schriftelijk en geldig uitgebrachte stemmen.

Wanneer de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp of het belangeloze doel van de vereniging of op de ontbinding van de VZW, is zij pas aangenomen bij een meerderheid van vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de teller, noch de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.

Het bestuur houdt een bijgewerkte en gecoördineerde versie van de statuten bij, waarvan de leden op eenvoudig verzoek een exemplaar kunnen ontvangen.

 

Artikel 17 – Verslag

Van elke algemene vergadering wordt een verslag opgemaakt. Het goedgekeurde verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris en in een apart register bewaard. Dat register, dat ter inzage van de leden zal zijn, wordt bewaard op de zetel van de vereniging.

Derden die kennis willen nemen van de genotuleerde beslissingen van de algemene vergadering, kunnen daartoe een aanvraag indienen bij het bestuursorgaan die deze discretionair en zonder verdere motivering kan toestaan of kan weigeren.

 

Afdeling 4.2. – Bestuur en vertegenwoordiging – Bestuursorgaan

 

Artikel 18 – Samenstelling

 

§1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit een even aantal bestuurders en minstens zes. De bestuurders moeten lid zijn van de vereniging. Als echter maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging.

 

Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt erover gewaakt dat deze raad op een voldoende representatieve en evenwichtige wijze is samengesteld.  Zo zal elke taalgroep minstens door twee bestuurders worden vertegenwoordigd.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester of iedere andere functie die de raad van bestuur opportuun acht. Deze functies kunnen door de bestuurders worden gecumuleerd

§2. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Zij worden benoemd voor een maximale termijn van 4 jaar waarbij evenwel de opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Tweejaarlijks vervalt het mandaat van de helft van de bestuurders. De algemene vergadering benoemt de bestuurders derwijze dat de raad van bestuur tweejaarlijks in de voornoemde mate opnieuw wordt samengesteld, hetgeen ook kan door herbenoeming. Om aan de vereiste hersamenstelling te voldoen dienen bij gebrek aan kandidaatstelling van andere bestuurders, de bestuurders met de langste staat van dienst in de raad van bestuur ontslag te nemen of zich herbeschikbaar te stellen.

Indien deze vereisten ertoe leiden dat niet voldaan wordt aan het quoroum van minimum aantal bestuurders voor elke taalgroep of het totaal aantal bestuurders, zullen de bestuurders hun mandaat blijven waarnemen totdat in hun vervanging kan worden voorzien door de algemene ledenvergadering.

§3. Onverminderd de mogelijkheid zelf ontslag te nemen, kunnen de bestuurders te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De algemene vergadering beslist hierover discretionair en zonder motivatie, bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De bestuurder wordt voorafgaandelijk door de algemene vergadering gehoord.

De bestuurder die ontslag neemt tijdens zijn mandaat of ontslagen wordt, blijft gehouden voor de handelingen gesteld tijdens zijn beheer tot hij decharge heeft gekregen van de algemene vergadering.

Drie opeenvolgende afwezigheden in de raad van bestuur zonder door de voorzitter aanvaarde verontschuldigingen gelden als ontslagname.

Indien een mandaat openvalt, kan een voorlopige bestuurder worden benoemd door de raad van bestuur tot aan de beslissing van de eerstvolgende algemene vergadering.

§4. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

§5. De bestuurders nemen, in uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor zware persoonlijke fouten bij de uitoefening van hun mandaat.

 

Artikel 19 – Vergaderingen van de Raad van Bestuur

 

§1. De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vereniging het vereist op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders. De bijeenroeping van de raad van bestuur is verplicht wanneer één derde van de leden van de algemene vergadering daarom vraagt.

 

Indien dit nuttig of aangewezen wordt geacht, kan de raad van bestuur personen uitnodigen om deel te nemen aan de vergaderingen en de werking.  Zij kunnen worden gecoöpteerd door de Raad van Bestuur in afwachting van de eerstvolgende algemene ledenvergadering waarop hun kandidatuur als bestuurder wordt voorgelegd.

 

Gecoöpteerde bestuurders hebben een raadgevende stem als zij deelnemen aan stemmingen binnen de raad van bestuur.  Zolang de beslissing van coöptatie geldt, worden zij verder gelijkgesteld met bestuurders voor wat de werking van de vereniging betreft.

 

Ook kan de raad van bestuur een beroep doen op gewezen bestuurders in de werking van de VZW of de vergaderingen van de raad van bestuur.  Gelet op het rotatiesysteem is dit aangewezen  voor de continuiteit van de werking van de VZW.  Gewezen bestuurders kunnen op uitnodiging deelnemen aan de raad van bestuur maar niet stemmen.  Gewezen bestuurders die daartoe bereid zijn, kunnen vragen om opgenomen te worden in een adviesraad. Deze telt maximum zes leden.  Bij overschrijding van dit aantal duidt de raad van bestuur de zes leden aan tussen de gewezen bestuurders die deel wensen uit te maken van de adviesraad. De leden van de adviesraad worden bericht over de onderwerpen die de raad van bestuur aangewezen acht of kunnen zelf onderwerpen ter attentie brengen van de raad van bestuur.

 

Zowel gecoöpteerde bestuurders als gewezen bestuurders die leden van de adviesraad zijn, moeten lid zijn.  Zo niet, nemen zij deel in een andere hoedanigheid op bijzondere uitnodiging van de raad van bestuur.

§2. De oproeping wordt ten minste twee dagen voor de vergadering aan de bestuurders verzonden, hetzij via de post, via fax of elektronisch bericht en vermeldt de agenda. De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en deze er unaniem mee instemmen dat over het niet-geagendeerde onderwerp toch beraadslaagd en gestemd mag worden door de raad van bestuur.

§3. Elke bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen, met dien verstande dat een bestuurder ten hoogste één andere bestuurder mag vertegenwoordigen.

§4. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het quorum niet bereikt is, kan een tweede vergadering belegd worden middels oproeping als bedoeld in §2, die aangeeft dat de beslissingen genomen zullen kunnen worden indien minstens drie bestuurders aanwezig zijn.

§5. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Voor de berekening van de meerderheid wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend, behalve in geval de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat. Ingeval van afwezigheid van de Voorzitter zal de Onder-Voorzitter, of in beider afwezigheid de oudste bestuurder in leeftijd de functie van voorzitter waarnemen.

§6. Wanneer door ontslag of overlijden het aantal bestuurders terugvalt, zal dit geen weerslag hebben op de geldigheid van de beslissingen, voor zover het statutaire minimum aantal bestuurders niet is aangetast. Beslissingen die met minder dan 6 bestuurders worden genomen moeten ter bevestiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

§7. Wanneer het belang van de vereniging dit vereist, kunnen de besluiten van de raad van bestuur buiten een vergadering worden genomen bij eenparig akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval zal de voorzitter een schrijven, fax of e-mail zenden naar de bestuurders waarin het volgende wordt opgenomen:

• De vermelding dat het om een voorstel van beslissing van de raad van bestuur gaat;

• Dat, opdat er een geldige beslissing zou worden genomen, alle bestuurders het voorstel moeten goedkeuren;

• Dat het voorstel tot beslissing niet kan worden geamendeerd;

• Dat alle leden het voorstel tot beslissing ondertekend moeten terugzenden met de met de hand geschreven woorden “goedgekeurd voor beslissing van de raad van bestuur”;

• De vermelding van de termijn waarbinnen het ondertekende voorstel tot beslissing moet worden terug gezonden naar de zetel.

§8. De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. De ontwerp-notulen worden overgemaakt aan elke bestuurder die op de eerstvolgende vergadering van de raad om een rechtzetting kunnen vragen. Na deze vergadering worden de notulen geacht ongewijzigd goedgekeurd te zijn behoudens andersluidende beslissing van de raad. De door de raad goedgekeurde notulen worden opgenomen in een daartoe bestemd register. Afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

 

Artikel 20 – Bevoegdheid

§1. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te stellen en beslissingen te nemen die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het voorwerp en het belangeloze doel van de VZW, met uitzondering van die beslissingen waarvoor de algemene vergadering exclusief bevoegd is.

De raad van bestuur is bevoegd voor alle handelingen, zonder uitzondering, van bestuur en van beschikking, met inbegrip van het optreden in rechtsgedingen en het vervreemden, zelfs om niet.

De raad van bestuur is ook bevoegd voor de opmaak van een intern reglement. De meest recente versie van het intern reglement is van kracht.

De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement opstellen dat aan de algemene vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het goedgekeurde huishoudelijk reglement bindt de leden zoals de statuten.

§2. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan niet aan derden worden tegengeworpen, zelfs niet nadat ze openbaar is gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken bestuurder(s) in het gedrang.

§3. Het bestuursorgaan kan een deel van zijn beslissingsbevoegdheid delegeren aan één of meerdere derden niet-bestuurders, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de VZW of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.

De raad van bestuur kan één of meerdere leden elektronisch of telefonisch raadplegen aangaande zaken van algemeen beleid, principiële kwesties en aangelegenheden die het extern belang van de leden in aanmerkelijke mate aangaan.

 

Artikel 21 – Externe vertegenwoordigingsmacht

§1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de VZW als college in alle handelingen in en buiten rechte door het optreden van de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de VZW in en buiten rechte eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders waaronder de voorzitter, die gezamenlijk handelen.

Enkel de Voorzitter kan namens de vereniging publiekelijk standpunten innemen. Op diens uitnodiging kunnen één of meerdere bestuurders daarbij dit standpunt ondersteunen.  In de mate waarin daartoe tijd bestaat, kan de Voorzitter een voorstel van publieke reactie voorafgaand aftoetsen met één of meerdere leden van de Raad van Bestuur.  Het is enkel de Voorzitter die beslist wat al dan nietpubliekelijk wordt bekend gemaakt en/of ter publicatie wordt voorgelegd namens de VZW.

§2. De VZW kan in rechte optreden, vertegenwoordigd door de Voorzitter en de Secretaris.  Zij kunnen ook namens de VZW mandaat verlenen tot het instellen van rechtsvorderingen en voorzieningen.

§3. Op verzoek van de Voorzitter of voor zolang de Voorzitter verhinderd is om diens functies uit te oefenen, worden diens bevoegdheden door de onder-Voorzitter waargenomen.

§4. Het bestuursorgaan of de bestuurders die de VZW vertegenwoordigen, kunnen (een) gevolmachtige(n) aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de VZW binnen de perken van de hun verleende volmacht waarvan de grenzen tegenwerpelijk zijn aan derden zoals geldt inzake lastgeving.

 

Artikel 22 – Tegenstrijdig belang

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke of professionele aard heeft dat strijdig is met het belang van de VZW, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders, voordat de raad van bestuur een besluit neemt. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit strijdig belang moeten worden opgenomen in het verslag van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. Het is de raad van bestuur niet toegelaten deze beslissing te delegeren. Indien de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing of de verrichting voorgelegd aan de algemene vergadering. Indien deze de beslissing of verrichting goedkeurt, kan de raad van bestuur deze uitvoeren.

De bestuurder met het tegenstrijdig belang verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.

 

Artikel 23 – Bekendmakingsvereisten

De benoeming van de leden van de raad van bestuur en van de personen gemachtigd om de VZW te vertegenwoordigen alsook hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgische Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

 

Afdeling 4.3. – Operationeel niveau

 

Artikel 24 – Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van de VZW op intern vlak, alsook de externe vertegenwoordiging wat betreft dat dagelijks bestuur, kan door de raad van bestuur worden opgedragen aan een of meerdere bestuurder(s), die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Deze persoon/personen dragen de titel van Dagelijks Bestuurder. De raad van bestuur is bevoegd voor het toezicht op dit orgaan van dagelijks bestuur.

Overeenkomstig artikel 9:10, tweede lid WVV worden tot daden van dagelijks bestuur gerekend, zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de dagelijkse behoeften van de vereniging als deze die, ofwel om redenen van hun minder belang, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt, geldt de bevoegdheid voor dagelijks bestuur zowel wat de interne beslissingsbevoegdheid betreft als wat de externe vertegenwoordigingsmacht voor dat dagelijks bestuur betreft.

De personen belast met het dagelijks bestuur kunnen niet zonder toestemming van de Raad van Bestuur beslissingen nemen of rechtshandelingen stellen die verband houden met de vertegenwoordiging van de VZW in het kader van het dagelijks bestuur bij transacties die 1,000.00 euro te boven gaan en kunnen niet zonder toestemming van de Algemene Vergadering bij transacties die 10,000.00 euro te boven gaan. Deze bevoegdheidsbeperkingen kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien ze openbaar zijn gemaakt. Niet-naleving ervan brengt wel de interne aansprakelijkheid van de betrokken vertegenwoordigers in het gedrang.

De benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur en hun ambtsbeëindiging wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier, en door publicatie van een uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de VZW vertegenwoordigen inzake dagelijks bestuur, de VZW ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden alsook de omvang van hun bevoegdheden.

 

Afdeling 4.4. – Aansprakelijkheid

 

Artikel 25 – Aansprakelijkheid van de bestuurder en dagelijks bestuurder

De bestuurders, desgevallend dagelijks bestuurders, zijn niet persoonlijk gehouden tot uitvoering van de verbintenissen van de vereniging.

Tegenover de vereniging en tegenover derden is hun aansprakelijkheid beperkt tot de vervulling van de hun gegeven opdracht overeenkomstig het gemeen recht, het bepaalde in de wet en in de statuten.

Bestuurders zijn slechts aansprakelijk voor beslissingen, daden of gedragingen die zich kennelijk buiten de marge bevinden waarbinnen normaal voorzichtige en zorgvuldige bestuurders, geplaatst in dezelfde omstandigheden, redelijkerwijze van mening kunnen verschillen. Bestuurders zijn enkel aansprakelijk voor de hen als bestuurders persoonlijk toerekenbare handelingen, begaan in hun opdracht van (dagelijks) bestuur. Deze aansprakelijkheid is gezamenlijk en hoofdelijk, tenzij de bestuurders geen deel hebben gehad aan de fout en de beweerde fout hebben gemeld aan alle andere leden van het bestuursorgaan. Deze melding, evenals de bespreking waartoe zij aanleiding geeft, wordt opgenomen in het verslag.

Titel 5 – Financiering en boekhouding

 

Artikel 26 – Financiering

De VZW zal onder meer worden gefinancierd door subsidies, toelagen, giften, bijdragen, schenking, legaten, gegeven zowel om de algemene doeleinden van de VZW te ondersteunen als ter ondersteuning van een specifiek project.

Daarnaast kan de VZW fondsen verwerven op elke andere wijze die niet in strijd is met de wet.

 

Artikel 27 – Boekhouding

 

§1. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3:47 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019, alsook elke andere toepasselijke sectorreglementering.

§2. De raad van bestuur is verplicht om van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. De raad van bestuur kan daartoe een beroep doen op een extern boekhouder of accountant.

§3. De raad van bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering, te houden binnen zes kalendermaanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een resultatenrekening, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan ieder lid rekening en verantwoording van het bestuur vorderen.

§4. De controle op de boekhouding en jaarrekening van de vereniging kan worden uitgeoefend door ten minste één daartoe door de algemene vergadering aangewezen deskundige. In voorkomend geval wordt deze deskundige benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie boekjaren. Behoudens eerdere herroeping op het tijdstip bepaald door de algemene vergadering eindigt zijn opdracht onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar dat de jaarrekening van het laatste boekjaar vaststelt. De bezoldiging van deze deskundige wordt vastgesteld door de algemene vergadering, Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgelegd. Zij kan voorlopig worden gewijzigd met instemming van de raad van bestuur tot de bekrachtiging door de algemene vergadering.

§5. Het bestuursorgaan legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Vervolgens wordt bij afzonderlijke stemming aan de bestuurders, en in voorkomend geval de commissarissen, kwijting verleend.

§6. De jaarrekening van de VZW wordt neergelegd overeenkomstig de bepalingen van artikel 3:47, §7 WVV en het koninklijk besluit van 29 april 2019.

Titel 6 – Ontbinding en vereffening

 

Artikel 28 – Beslissing tot ontbinding

§1. De algemene vergadering zal worden samengeroepen ter bespreking van voorstellen met betrekking tot de ontbinding voorgelegd door het bestuursorgaan of door minimum één vijfde van alle leden. De samenroeping en agendering vinden plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, §2.

§2. De beraadslaging over de ontbinding vereist een quorum van twee derde van de leden, aanwezig of vertegenwoordigd. De beslissing wordt geacht aanvaard te zijn wanneer ze wordt goedgekeurd door vier vijfde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegerekend in de teller, noch in de noemer en gelden bijgevolg niet als tegenstemmen.

§3. Het besluit tot ontbinding bepaalt wie de vereffenaars zijn en de wijze van liquidatie en bestemming van het batig saldo. Het batig vermogen van de vereniging moet in ieder geval tot een doel worden aangewend dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht.

 

Artikel 29 – Vereffening

§1. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen welke van de vereniging uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: “VZW in vereffening”, overeenkomstig artikel 2:115, §1 WVV.

§2. In geval van ontbinding en vereffening wordt het vermogen van de VZW overgedragen aan een werk met een gelijkaardig doel als dat van de VZW, aan te duiden door de algemene vergadering. Hierbij wordt rekening gehouden met het doel van de onderhavige vereniging en met de in artikel 6 bedoelde beginselen en die voorwaarde ook aan de begiftigde opleggen.

In geen geval mogen de activa toegewezen worden aan leden of oud-leden ; de goederen moeten bestemd blijven voor een doel als dat van de ontbonden vereniging.

Het bestuursorgaan is vervolgens belast met de uitvoering van deze beslissing.

 

Artikel 30 – Bekendmaking

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemmingen van het actief worden neergelegd ter griffie en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:7, 2:13 en 2:136 WVV en de uitvoeringsbesluiten daaromtrent.

 

Titel 7 – Slotbepaling

Artikel 31 – Slotbepaling

Voor alles wat niet door deze statuten wordt geregeld, is het WVV van toepassing.