FEITELIJKE VERENIGING

KBO 0849.845.506

Havenlaan, 86 C, bus 419

1000 Brussel

info@batl-taxlaw.be

LEDENACTIVITEITEN

De ledenactiviteiten staat enkel open voor leden van de feitelijke vereniging of van leden van vergelijkbare buitenlandse verenigingen.

RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur van de feitelijke vereniging heeft voor dit werkingsjaar dezelfde samenstelling als deze van de VZW.

STATUTEN

Hoofdstuk I – Naam, rechtsvorm, zetel, duur, verenigbaarheid en doel

Naam en rechtsvorm.

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Belgian Association of Tax Lawyers, afgekort BATL.
De vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid. Op voorstel van de raad van bestuur kan de algemene vergadering beslissen tot het aannemen van rechtspersoonlijkheid.

Zetel.

Artikel 2.
De vereniging is gevestigd te Brussel op het adres zoals bepaald door de raad van bestuur.

Duur / Verenigingsjaar.
Artikel 3.
1. De duur van de vereniging is onbepaald.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.

Doel.
Artikel 4.
De vereniging stelt zich tot doel het verenigen van advocaten gespecialiseerd in het fiscaal recht met het oog op het bevorderen van de kwaliteitsvolle beroepsuitoefening van het fiscaal recht in de meest ruime zin begrepen, inclusief aanverwante rechtsdomeinen zoals het fiscaal invorderingsrecht en het fiscaal strafrecht.

Dit houdt ondermeer in:
– te voorzien in een permanent platform voor overleg, studie en informatie-uitwisseling over alle materies die het fiscaal recht en de uitoefening van het beroep van fiscaal advocaat aanbelangen;
– het behartigen van de algemene beroepsbelangen van de fiscale advocaten en hun cliëntenrelaties;
– activiteiten te organiseren die bijdragen tot de ontwikkeling van het fiscaal recht en die bijdragen tot het bevorderen en instandhouden van de professionele relaties met de andere actoren die actief zijn in het fiscaal recht, ondermeer en in het bijzonder de fiscale overheden in de meest ruime zin begrepen;
– toenadering te zoeken en relaties te onderhouden met buitenlandse organisaties van advocaten gespecialiseerd in het fiscaal recht.

Daarnaast zal de vereniging alle handelingen kunnen stellen die bijdragen tot haar algemene doelstelling.

Hoofdstuk II – Leden

leden en toelating. Artikel 5.

 1. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk.
 2. De raad van bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn

opgenomen. De leden dienen de raad van bestuur op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in naam en adres en beroepsuitoefening.
3. Het lidmaatschap van de vereniging staat uitsluitend open voor hen, die ten genoegen van de raad van bestuur aannemelijk maken dat zij ten tijde van het in lid 5 bedoelde verzoek voor wat betreft kennis en ervaring aantoonbare deskundigheid bezitten op het gebied van het fiscaal recht zoals omschreven in artikel 4.
4. De leden moeten daarenboven gedurende ten minste drie jaar advocaat zijn. In bijzondere omstandigheden kan de raad van bestuur evenwel van deze voorwaarde afwijken.
5. Teneinde het lidmaatschap te verwerven, dient men daartoe een schriftelijk verzoek in te dienen bij de raad van bestuur. Met het oog op de behandeling van het verzoek kan de raad van bestuur bijkomende informatie opvragen bij de kandidaat.

 1. Advocatenkantoren kunnen lid worden, evenwel zonder stemgerechtigd te zijn. De vaste vertegenwoordiger van dit lid moet wel voldoen aan de voorwaarden van leden 3 en 4.
  7. Het besluit van de raad van bestuur wordt schriftelijk aan de kandidaten meegedeeld. In het geval van een afwijzende beslissing, worden aan de betrokkene de redenen meegedeeld.

Einde lidmaatschap.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. schriftelijke opzegging door het lid aan het kantooradres van de vereniging, in welk geval het lidmaatschap eindigt op de datum van ontvangst van de brief;
b. overlijden van het lid;
c. het niet langer voldoen aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap;
d. het niet betalen van de jaarlijkse bijdrage bedoeld in artikel 12, na daartoe te zijn aangemaand. 2. Onverminderd de hiervoor genoemde beëindigingsgronden kan de raad van bestuur een lid uitsluiten wegens handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen of besluiten, dan wel wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. In voorkomend geval wordt de betrokkene per aangetekende brief in kennis gesteld van de redenen die aan de beëindiging van het lidmaatschap ten grondslag liggen.

Hoofdstuk III – Bestuur en vertegenwoordiging

samenstelling raad van bestuur

Artikel 7
1. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit een even aantal bestuurders en bij voorkeur niet meer dan zes. De bestuurders moeten lid zijn van de vereniging. Als echter maar drie personen lid zijn van de vereniging, bestaat de raad van bestuur uit slechts twee personen. Het aantal bestuurders moet in elk geval steeds lager zijn dan het aantal personen dat lid is van de vereniging. Bij de samenstelling van de raad van bestuur wordt erover gewaakt dat deze raad op een voldoende representatieve en evenwichtige wijze is samengesteld.

 1. De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming gebeurt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. Zij worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van 4 jaar waarbij evenwel de opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Tweejaarlijks vervalt het mandaat van de helft van de bestuurders. De algemene vergadering benoemt de bestuurders derwijze dat de raad van bestuur tweejaarlijks in de voornoemde mate opnieuw wordt samengesteld, hetgeen ook kan door herbenoeming. Om aan de vereiste hersamenstelling te voldoen dienen zo nodig de bestuurders met de langste staat van dienst in de raad van bestuur ontslag te nemen of zich herbeschikbaar te stellen.

 1. Onverminderd de mogelijkheid zelf ontslag te nemen, kunnen de bestuurders te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De bestuurder die ontslag neemt tijdens zijn mandaat of ontslagen wordt blijft gehouden voor de handelingen gesteld tijdens zijn beheer tot hij decharge heeft gekregen van de algemene vergadering.
  Drie opeenvolgende afwezigheden in de raad van bestuur zonder door de voorzitter aanvaarde verontschuldigingen gelden als ontslagname.
  Indien een mandaat openvalt, kan een voorlopige bestuurder worden benoemd door de raad van bestuur tot aan de beslissing van de eerstvolgende algemene vergadering.
  4. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
  5. De bestuurders nemen, in uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor zware persoonlijke fouten bij de uitoefening van hun mandaat.

Vergaderingen van de raad van bestuur

Artikel 8
1. De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, eventueel één of meer

ondervoorzitters, een secretaris en een penningmeester of iedere andere functie die de raad van bestuur opportuun acht. Deze functies kunnen door de bestuurders worden gecumuleerd.
2. De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vereniging het vereist op bijeenroeping van de voorzitter of van twee bestuurders. De bijeenroeping van de raad van bestuur is verplicht wanneer één derde van de leden van de algemene vergadering daarom vraagt.

 1. De oproeping wordt ten minste twee dagen voor de vergadering aan de bestuurders verzonden, hetzij via de post, via fax of elektronisch bericht en vermeldt de agenda. De vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid in de oproepingsbrief. De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter of door twee bestuurders. De vergadering kan alleen beraadslagen over punten die in de agenda opgenomen zijn, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en deze er unaniem mee instemmen dat over het niet-geagendeerde onderwerp toch beraadslaagd en gestemd mag worden door de raad van bestuur.
 2. Elke bestuurder kan zich door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen, met dien verstande dat een bestuurder ten hoogste één andere bestuurder mag vertegenwoordigen.
  5. De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het quorum niet bereikt is, kan een tweede vergadering belegd worden middels oproeping als bedoeld in lid 3, die aangeeft dat de beslissingen genomen zullen kunnen worden indien minstens drie bestuurders aanwezig zijn.
  6. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Voor de berekening van de meerderheid wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend behalve in geval de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaat. Ingeval van afwezigheid van de voorzitter zal de oudste bestuurder in leeftijd de functie van voorzitter waarnemen.
 3. Wanneer door ontslag of overlijden het aantal bestuurders terugvalt, zal dit geen weerslag hebben op de geldigheid van de beslissingen, voor zover het statutaire minimum aantal bestuurders niet is aangetast. Valt het aantal bestuurders terug onder het statutaire minimum, dan zal de raad van bestuur nog enkel de lopende zaken kunnen afhandelen en de algemene vergadering moeten bijeenroepen met het oog op nieuwe benoemingen.
  8. Wanneer het belang van de vereniging dit vereist, kunnen de besluiten van de raad van bestuur buiten een vergadering worden genomen bij eenparig akkoord van de bestuurders. In voorkomend geval zal de voorzitter een schrijven, fax of e-mail zenden naar de bestuurders waarin het volgende wordt opgenomen:
 • De vermelding dat het om een voorstel van beslissing van de raad van bestuur gaat;
 • Dat, opdat er een geldige beslissing zou worden genomen, alle bestuurders het voorstel moeten

goedkeuren;

 • Dat het voorstel tot beslissing niet kan worden geamendeerd;
 • Dat alle leden het voorstel tot beslissing ondertekend moeten terugzenden met de met de hand

geschreven woorden “goedgekeurd voor beslissing van de raad van bestuur”;

 • De vermelding van de termijn waarbinnen het ondertekende voorstel tot beslissing moet worden

terug gezonden naar de zetel.

 1. De beslissingen van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris. De ontwerp-notulen worden overgemaakt aan elke bestuurder die op de eerst volgende vergadering van de raad om een rechtzetting kunnen vragen. Na deze vergadering worden de notulen geacht ongewijzigd goedgekeurd te zijn behoudens andersluidende beslissing van de raad. De door de raad goedgekeurde notulen worden opgenomen in een daartoe bestemd register. Afschriften of uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

Bevoegdheid van de raad van bestuur

Artikel 9
De raad van bestuur bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in en buiten rechte. De raad is bevoegd voor alle handelingen die niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur kan een gedragscode voor de bestuurders en/of de raad van bestuur opstellen.

De raad van bestuur kan één of meerdere leden elektronisch of telefonisch raadplegen aangaande zaken van algemeen beleid, principiële kwesties en aangelegenheden die het extern belang van de leden in aanmerkelijke mate aangaan.

deeltaken – dagelijks bestuur

Artikel 10
1. De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid, zijn bevoegdheden en taken onderling verdelen of deze overdragen aan één of meer zijner leden.
2. De raad van bestuur kan tevens een gedelegeerd bestuurder en/of één of meer directeuren benoemen die al dan niet gezamenlijk, wordt of worden belast met het dagelijks bestuur van de vereniging.
3. De bevoegdheidsdelegatie kan niet langer zijn dan voor de resterende duur van het mandaat. Bovendien kan het mandaat of de bevoegdheidsdelegatie te allen tijde met onmiddellijke ingang worden ingetrokken door de raad van bestuur.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Artikel 11
1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vereniging geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte door de voorzitter van de raad van bestuur samen optredend met een bestuurder, of door twee bestuurders.
2. Binnen de perken van het dagelijks bestuur wordt de vereniging eveneens vertegenwoordigd door twee bestuurders of door de gedelegeerde bestuurder alleen of een directeur belast met het dagelijks bestuur die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moeten leveren.
3. De raad van bestuur kan een bijzondere lastgeving aan een lasthebber verstrekken.

Hoofdstuk IV – Jaarlijkse bijdragen

Jaarlijkse Bijdragen.
Artikel 12.
De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, welke door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld.
De aansprakelijkheid van de leden is in ieder geval beperkt tot het bedrag van deze bijdrage. In geen geval kunnen de leden de teruggave vorderen van (een deel van) deze bijdrage. Evenmin hebben de leden enig recht op een aandeel van het vermogen van de vereniging.

Hoofdstuk V – Algemene Vergadering

Algemene vergadering.
Artikel 13.
1. Het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering gebeurt op initiatief van de raad van bestuur of – bij stilzitten van de raad van bestuur – op initiatief van ten minste 10 leden. Indien de vereniging minder dan 10 leden telt moet de algemene vergadering samenkomen indien alle leden die niet tevens bestuurder zijn, erom vragen.
2. De leden moeten worden opgeroepen ten minste dertig (30) dagen voor de datum van de vergadering. Deze oproeping kan gebeuren per e-mail.
3. De algemene vergadering heeft de hiernavolgende limitatief opgesomde bevoegdheden:

 • beslissing tot het aannemen van rechtspersoonlijkheid zoals bedoeld in artikel 1;
  • benoeming en ontslag van de bestuurders zoals bedoeld in artikel 7;
  • vaststelling van de jaarlijkse bijdrage zoals bedoeld in artikel 12;
  • vragen van rekenschap en verantwoording alsook het verlenen van kwijting aan de bestuurders

aangaande het door hen gevoerde en geplande beleid zoals bedoeld in artikel 16; • wijziging van de statuten zoals bedoeld in artikel 17;
• beslissing tot ontbinding zoals bedoeld in artikel 18;
• goedkeuring van het huishoudelijk reglement zoals bedoeld in artikel 19.

Stemrecht / Besluitvorming. Artikel 14.

 1. Ieder lid van de vereniging heeft één stem.
 2. De besluiten worden zo veel als mogelijk genomen bij consensus, dan wel bij mondelinge

stemming. Indien één tiende van de aanwezige leden daarom verzoeken dient over de te behandelen aangelegenheid schriftelijk gestemd te worden. De stemming gebeurt in ieder geval schriftelijk indien het personen betreft en voor zover één of meerdere leden daarom verzoeken.
3. Voor zover de aangelegenheid aanleiding heeft gegeven tot een stemming, wordt het voorstel slechts aangenomen mits volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een lid kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd medelid ter vergadering doen vertegenwoordigen.

Voorzitterschap / Notulen. Artikel 15.

 • De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of zijn plaatsvervanger of, bij hun ontstentenis, door het naar anciënniteit oudste aanwezige bestuurslid. Is geen bestuurslid aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
 • De voorzitter der vergadering ziet toe op de notulering.

Hoofdstuk VI – Jaarverslag, rekeningen en verantwoording

Jaarverslag / Rekeningen en verantwoording. Artikel 16.

 • De raad van bestuur is verplicht om van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. De raad van bestuur kan daartoe een beroep doen op een extern boekhouder of accountant.
 • De raad van bestuur brengt op de jaarlijkse algemene vergadering, te houden binnen zes kalendermaanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een resultatenrekening, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan ieder lid rekening en verantwoording van het bestuur vorderen.
 • De controle op de boekhouding en jaarrekening van de vereniging kan worden uitgeoefend door ten minste één daartoe door de algemene vergadering aangewezen deskundige. In voorkomend geval wordt deze deskundige benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie boekjaren. Behoudens eerdere herroeping op het tijdstip bepaald door de algemene vergadering eindigt zijn opdracht onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar dat de jaarrekening van het laatste boekjaar vaststelt. De bezoldiging van deze deskundige wordt vastgesteld door de algemene vergadering, Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgelegd. Zij kan voorlopig worden gewijzigd met instemming van de raad van bestuur tot de bekrachtiging door de algemene vergadering.

Statutenwijziging. Artikel 17.

Hoofdstuk VII – Statutenwijziging

 • In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. In de oproeping moet de voorgestelde wijziging woordelijk worden opgenomen.
 • Een besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging kan slechts geldig worden genomen met een meerderheid van twee derden van de schriftelijk en geldig uitgebrachte stemmen in een

ledenvergadering waarin tenminste één derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of

vertegenwoordigd is.

 • Is dat quorum niet aanwezig, dan wordt binnen dertig (30) dagen na de vergadering een nieuwe

ledenvergadering belegd, waarin het besluit kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van ten minste drie vierden van de schriftelijk en geldig uitgebrachte stemmen.

 • Het bestuur houdt een bijgewerkte en gecoördineerde versie van de statuten bij, waarvan de leden op eenvoudig verzoek een exemplaar kunnen ontvangen.

ontbinding. Artikel 18.

Hoofdstuk VIII – Ontbinding

 • Ten aanzien van een besluit tot ontbinding der vereniging is het bepaalde in artikel 17 (statutenwijziging) van overeenkomstige toepassing.
 • Het besluit tot ontbinding bepaalt wie de vereffenaars zijn en de wijze van liquidatie en bestemming van het batig saldo. Het batig vermogen van de vereniging moet in ieder geval tot een doel worden aangewend dat zoveel mogelijk overeenkomt met het doel waarvoor de vereniging is opgericht.
 • Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht; in stukken en aankondigingen welke van de vereniging uitgaan, moet aan de naam worden toegevoegd: “in vereffening”.

Hoofdstuk IX – Huishoudelijk Reglement

huishoudelijk reglement.
Artikel 19.
De raad van bestuur stelt een huishoudelijk reglement voor dat aan de algemene vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd. Het goedgekeurde huishoudelijk reglement bindt de leden zoals de statuten.

Hoofdstuk X – Oprichtings- en overgangsbepalingen

oprichtings- en overgangsbepalingen. Artikel 20.

 • Na beraadslaging in de Braffort-zaal van het Justitiepaleis te Brussel op 4 mei 2012 werd de oprichting vastgesteld en werden de onderhavige statuten goedgekeurd ingevolge beslissing van de in bijlage genoemde stichtende leden, die geacht worden te voldoen aan de in artikel 5.3 genoemde toelatingsvoorwaarden.
 • In afwijking op artikel 7, lid 2 worden de hierna genoemde stichtende leden tot bestuurders benoemd t.e.m. de eerste algemene ledenvergadering:
 • Thierry Afschrift
 • Mark Delanote
 • Lieven Denys
 • Leen De Vriese
 • Pascal Faes
 • Werner Heyvaert
 • Michel Maus
 • Jo Roseleth
 • Johan Speecke

Mark Delanote werd aangesteld als voorzitter van het voorlopig bestuur. Thierry Afschrift werd aangesteld als ondervoorzitter van het voorlopig bestuur.

 • In afwijking op artikel 12 wordt de jaarlijkse bijdrage voor het eerste verenigingsjaar door de stichtende leden toevertrouwd aan het voorlopig bestuur.

Einde statuten.