PRIVACY-VERKLARING

15/11/2018

Ingevolge de toepassing van de Europese verordening 2016/679 van 28 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) maakt BATL als feitelijke vereniging deze privacy-verklaring op.  Deze is beschikbaar op haar website van zodra als technisch mogelijk.  In afwachting wordt in de communicatie aan haar leden gemeld dat de privacy-verklaring op eerste verzoek kan bekomen worden bij de secretaris van BATL.  De verwerking van de persoonsgegevens van de leden vindt zijn rechtsgrond in artikel 6 van de Verordening (uitvoering van een overeenkomst van toetreding als lid tot BATL).

Deze verklaring heeft als wettelijk doel u er van te berichten dat :

 • uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens dienen te worden beschreven in deze Privacy verklaring ;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt ;
 • er om uw uitdrukkelijke toestemming moet worden verzocht om deze persoonsgegevens te verwerken ;
 • de technische en organisatorische maatregelen worden uitgelegd ter beveiliging van uw persoonsgegevens ;
 • geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze werden verstrekt;
 • u op de hoogte bent van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens.

BATL is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacy-verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit worden gericht aan de secretaris van BATL via onderstaande contactgegevens:

Paul Verhaeghe

Advocaat

de Villegaslaan, 6

1083 Ganshoren

Tel.  02.358.65.19

Email : p.verhaeghe.adv@telenet.be

 

Wanneer een andere secretaris wordt aangeduid door de Raad van Bestuur zal u een gewijzigde Privacy-verklaring worden gericht met opgave van de contactgegevens van de nieuwe secretaris.

 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt en tot welk doel

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden, waaronder :

 • het houden van een ledenlijst,
 • de werking van BATL (lidgelden, uitnodigingen tot evenementen, mededelen van informatie, oproepingen voor de vergaderingen).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden opgevraagd, verwerkt en bewaard tot tien jaar na het afsluiten van het dossier.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : tot twee jaar na het einde van lidmaatschap.

naam, voornaam,

adres,

telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie.

Beroep, loopbaan, aansluiting bij een advocatenkantoor,

Curriculum vitae

rijksregisternummer/ kopie ID-kaart

 • b.t facturatie, aanrekeningen en administratie : bankrekeningnummers, betalingsbewijzen en financiële verrichtingen : tot twee jaar na het afsluiten van het lidmaatschap.
 • Gegevens tot twee jaar na het afsluiten van het lidmaatschap :

Correspondentie per mail of per brief met of van u en met of van derden.

 • Gegevens tot maximaal tien jaar na aanmaak :

Foto’s van evenementen van BATL (ook als die op de website worden gezet).

De verzamelde gegevens worden alleen voor de doeleinden gebruikt waarvoor deze werden verkregen.

Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat uw persoonlijke gegevens enkel worden verwerkt wanneer u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming geeft nadat u, los van andere aangelegenheden, over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent:

 • Deontologische vragen / bevelen.
 • Vragen / bevelen van overheden.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u geeft, kunnen aan volgende derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden :

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (drukwerk bestellen / organisatoren seminaries en vormingen)
 • lidmaatschap en betalingen (externe boekhouder)
 • werking van BATL (bank beheer rekening BATL)

Elk van deze partijen mag uw persoonsgegevens niet verder doorgeven.  Indien er toch gegevens moeten worden doorgegeven door deze derden omwille van een gerechtvaardigd belang kan dit niet zonder een uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

U heeft het recht om deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Er worden geen persoonsgegevens doorgegeven aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie.

 Beveiliging van de gegevens

 • De ledenlijsten en andere gegevens worden bewaard op de informaticasystemen van de leden van de Raad van Bestuur die daartoe worden aangeduid door de Raad van Bestuur.Hun informaticasystemen zijn minstens toegankelijk mits gebruik van een

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt  het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie.

U kunt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt en die geautomatiseerd zijn verwerkt, ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die op basis van uw toestemming werden verkregen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

 In deze privacy statement staat hoe u contact met BATL kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.

 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan kan direct contact met de secretaris van BATL worden opgenomen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 Wijziging privacy statement

BATL behoudt zich het recht voor om deze Privacy-Verklaring eenzijdig te wijzigen mocht daartoe een wettelijke en / of verantwoorde redenen zijn.  In dat geval wordt u als lid verwittigd van de gewijzigde regels.